Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Panel klienta

Formularz kontaktowy

Szybki kontakt

 • Biuro:
  ul. Żeromskiego 1-2
  80-319 Gdańsk
 • Telefon:
  tel. 554-42-19
  fax. 552-28-65
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie nieruchomością, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
Czynności te są podejmowane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub Zarządcę w ramach obowiązującego prawa i na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zarządca nieruchomości
, upoważniony jest do występowania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej we wszystkich sprawach nie przekraczających czynności zarządu zwykłego.
Czynności przekraczające zarząd zwykły wymieniono w art. 22, ust. 3 ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 85 poz. 388 z późn. zm.).

  W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do podjęcia stosownych uchwał umożliwiających "usamodzielnienie" się Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rejestrację Wspólnoty - nadanie jej numeru REGON i NIP,
 • uregulowania spraw podatkowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • otwarcie kont bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, a firmami:
  a) dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki,
  b) doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku,
  c) doprowadzającą energię cieplną i ciepłą wodę,
  d) świadczącą usługi kominiarskie,
  e) świadczącą usługi dezynsekcji i deratyzacji oraz inne w zależności od potrzeb
 • przejęcie od dotychczasowego zarządcy i administratora dokumentacji finansowo-gospodarczej i technicznej dotyczącej nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów utrzymania nieruchomości,
 • zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem nań projektów uchwał,
 • windykację w postępowaniu upominawczym oraz na drodze sądowej należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jak i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.


   Ponadto, w ramach obsługi Wspólnoty oferujemy:

 • kontrolę utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej tj. klatkach schodowych, strychach, piwnicach, pralniach i pomieszczeniach technicznych,
 • kontrolę utrzymania porządku i czystości na terenie otaczającym nieruchomość, a w szczególności oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 • dbałość o bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców poprzez:
  • Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ustawy "Prawo budowlane",
  • Dokonywanie napraw bieżących, robót konserwacyjnych i robót związanych z usuwaniem skutków awarii, oraz kontrola ich wykonawstwa,
  • Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej "OC",
 • dokonywanie remontów objętych planem, na mocy uchwał podjętych przez właścicieli lokali,
 • wykonywanie innych czynności określonych uchwałami Wspólnoty, podjętymi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
 • terminową realizację płatności z konta bankowego Wspólnoty za dostawy i usługi,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 28, ust. 1, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z póź.zm.) w formie pełnych ksiąg rachunkowych co gwarantuje transparentność zapisów księgowych,
 • ewidencję i kontrolę wydatków na koszty utrzymania nieruchomości,
 • wyliczenie poszczególnym właścicielom lokali wysokości zaliczek (opłat) wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości i z tytułu świadczeń indywidualnych oraz wystawianie rachunków z tymi naliczeniami w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • ewidencję wpłat zaliczek dokonywanych przez Członków Wspólnoty oraz kontrola ich prawidłowości i terminowości,
 • dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek pobranych na:
  • wod-kan - rozliczenie kwartalne lub półroczne
  • c.o. - rozliczenie roczne po zakończeniu sezonu grzewczego
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w sprawach mieszkaniowych,
 • udzielanie właścicielom oraz użytkownikom lokali informacji dotyczących bieżących rozrachunków,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły,
 • przygotowanie dla potrzeb Wspólnoty okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków,
 • składanie i podpisywanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS i innych organów, sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • na każde życzenie mieszkańców (właścicieli lub najemców) organizowanie spotkań w budynku Wspólnoty, w celu bezpośredniego kontaktu z jego mieszkańcami i zaradzeniu ich problemom,
 • nieodpłatne udostępnianie posiadanej sali konferencyjnej na zebrania Wspólnot.


Pobierz wzór umowy: UMOWA